התמקמותו של המטפל בעתות משבר – הרצאה שנתנה במסגרת מפגשי שיח של איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי