במפגש שיחותרפיה זה נדון ונתמקד בעזרת המאמר “מעשה הפירוש בראי פסיכולוגית העצמי” בהתבוננות הייחודית של פסיכולוגית העצמי על מעשה הפירוש. נגדיר, באמצעות מקרים טיפוליים, את שתי התפניות העיקריות שמסמנת תיאורית העצמי וכיצד הן מהוות בסיס ליצירת הפירוש :הראשונה היא הצבת המושג ‘זולת עצמי’ ועמה התפיסה כי התקיימותו הנפשית של האדם היא לעולם בזיקה;
והשנייה היא הצבת מושג ‘העצמי’ כמבנה-על של הנפש וכיישות חווה.
כמוכן נסקור את מושג הפיצול האנכי , מושג חשוב ומשמעותי המעורר שאלות לרוב. לבסוף נראה שהפירוש – כתוצר של התפניות הנ”ל- נועד לאפשר את איחוי הפיצול על מנת להרחיב את אזורי העצמי הנחווים.