פרופ’ יולנדה גמפל, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל; המחלקה לפסיכולוגיה,
אוניברסיטת ת”א; פרס היימן Hayman, 2001) ((, סיגורני ) Sigourney, 2006 (, והוקרה על מפעל חיים
מטעם האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה, 6102 . מחברת הספר: “ההורים שחיו דרכי”.