תקנון העמותה

1 .שם העמותה

1.1 שם העמותה: האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה (ע"ר).

2 .כתובת המשרד

2.1 כתובת העמותה: ת.ד: 926, קרית אונו, 5510702, טל' 03-7369051, פקס 153-3-7369051

3 .מטרות העמותה

3.1 מטרות העמותה הינן כדלקמן:
3.1.1 קידום נושא הפסיכותרפיה בישראל.
3.1.2 קידום הרמה המקצועית של העוסקים בשטח הפסיכותרפיה בישראל.
3.1.3 קידום התודעה הציבורית בתחומי הפסיכותרפיה.
3.1.4 שמירה על האתיקה המקצועית.
3.1.5 לעשות כל דבר לקידומן של מטרות העמותה.

4 .פעילות העמותה

4.1 פעילות מקצועית
4.1.1 ליזום,לארגן,לבצע ולנהל פעולות ימי עיון והדרכה בנושאי פסיכולוגיה ופסיכותרפיה
לחברים ולאחרים העוסקים בשטחים אלו.
4.1.2 לעודד המחקר והעיון בתחום הפסיכותרפיה, הפסיכופתולוגיה והתפתחות האישיות.
4.1.3 לעודד פרסומים מקצועיים.
4.1.4 לעשות כל פעולה אחרת העשויה לדעת הועד לקדם את המטרות.
4.2 .פעילות ארגונית
4.2.1 מעורבות בחקיקה ובפעילות ציבורית נוספת בתחום הפסיכותרפיה.
4.2.2 גיוס תרומות ותמיכות כספיות אחרות, וכן קבלת עזבונות - לצורך בצוע מטרות
העמותה, מאנשים פרטיים ומאיגודים, חוגים וחברות המבקשים לתרום לכך.

5 .קבלת חברים

5.1 מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רשום העמותה בפנקס העמותות.
5.2 למייסדים לא תהיינה זכויות יתר מכל מין וסוג שהוא.
5.3 כל מי שהיה חבר האגודה העותומנית יהיה חבר העמותה עם הקמתה.
5.4 חבר בעמותה יכול להיות:
5.4.1 רופאים פסיכיאטרים.
5.4.2 פסיכולוגיים קליניים.
5.4.3 פסיכולוגים מומחים טיפוליים לא קליניים (חינוכיים, רפואיים, שיקומיים, התפתחותיים), העומדים בתנאי השלמה אקדמית קלינית, התנסות במוסדות המוכרים לברה"ן ובי"ס לפסיכותרפיה מוכר האיגוד, כמפורט בסעיפים 5.7, 5.6, 5.5.
5.4.4 עובדים סוציאליים במסלול קליני/בריה"נ/טיפולי, בעלי תואר שני מוכר מל"ג, שעבדו לפחות 3 שנים בחצי משרה במסגרת מקצועם והתמחותם במוסדות המוכרים לבריאות הנפש ובהם קבלו 160 שעות הדרכה אישית על פסיכותרפיה, וסיימו בי"ס לפסיכותרפיה מוכר איגוד.
5.4.5 עובדים סוציאליים שאינם במסלול קליני/בריה"נ/טיפולי (ילד ומשפחה, ילד ונוער, טראומה), בעלי תואר שני מוכר מל"ג, לאחר שנתיים של עבודה בחצי משרה במסגרת מקצועם והתמחותם עם 90 שעות הדרכה, יתקבלו בתנאי השלמה אקדמית קלינית והתנסות שנתיים במוסדות המוכרים לברה"ן וב"יס לפסיכותרפיה מוכר ע"י האיגוד כמפורט בסעיפים 5.7, 5.6, 5.5.
5.4.6 מטפלים באומנות בעלי תואר שני מוכר מל"ג במקצועם ,לאחר שנתיים עבודה בחצי משרה במסגרת מקצועם והתמחותם עם 90 שעות הדרכה, יתקבלו בתנאי שהתואר הראשון שלהם הוא בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית מוכר מל"ג, ובתנאי השלמה אקדמית קלינית, התנסות קלינית במשך שנתיים במוסדות המוכרים לברה"ן ובי"ס לפסיכותרפיה מוכר האיגוד כמפורט בסעיפים 5.7, 5.6, 5.5.
5.4.7 קרימינולוגים קליניים בעלי תואר שני מוכר מל"ג במקצועם לאחר שנתיים עבודה בחצי משרה במסגרת מקצועם והתמחותם, בעלי 90 שעות הדרכה, יתקבלו בתנאי שהתואר הראשון שלהם הוא בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית מוכר מל"ג, ובתנאי השלמה אקדמית קלינית, התנסות קלינית במשך שנתיים במוסדות המוכרים לברה"ן ובי"ס לפסיכותרפיה מוכר האיגוד כמפורט בסעיפים 5.7, 5.6, 5.5
5.5 הדרישה ללימודי השלמה אקדמית קלינית הינה ממוסד מוכר על ידי המל"ג וכוללות:
5.5.1 שני קורסים שנתיים בפסיכופתולוגיה ותיאוריות התפתחות, לפחות אחד מהם אקטיבית בגישה דינמית.
5.5.2 שני קורסים שנתיים במושגי תיאוריות בפסיכותרפיה, לפחות אחד מהם בגישה דינמית.
5.5.3 קורס שנתי בתורת הראיון.
5.5.4 התנסות מעשית בת לפחות יום אחד בשבוע, במקביל ללימודים במרפאות בריה"נ ובי"ח פסיכיאטרים.
5.6 הדרישה להתנסות במוסדות מוכרים לבריאות נפש מוגדרת כהתנסות במוסדות המוכרים לבריאות הנפש- מוסדות מוכרים ו/או מפוקחים על ידי שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות (בקהילה או במוסדות אישפוזיים) ו/או מוכרים על ידי הועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית ו/או איגוד הפסיכיאטריה וכוללת:
5.6.1 התנסות בת שנתיים במוסדות המוכרים לבריאות הנפש.
5.6.2 פסיכותרפיה יחידנית עם 5 מטופלים לשנה.
5.6.3 השתתפות בישיבות צוות, סמינרים והדרכה אישית בהיקף של 70 שעות ממדריכים באותו מוסד שהוכרו כמומחים מדריכים בתחומם ממקצועות הליבה: פסיכולוגים קליניים, עובדים
סוציאליים קליניים ופסיכיאטרים.
5.7 בתי ספר לפסיכותרפיה המוכרים על ידי האיגוד יהיו אלה אשר:
5.7.1 קורסי הליבה יתייחסו לנושאים הבאים: 1 .פסיכופתולוגיה. 2.תיאוריה של התפתחות תקינה ופתולוגית. 3. המעשה הטיפולי. 4 .אתיקה. 5 .גישות טיפול קלאסיות ועכשויות ובהן גישות
העוסקות בהיבטים תהליכיים - דינמיים (כגון: דיון בחוויות עבר בהיקשר התפתחותי זיהוי והכרת דפוסים חוזרים, יחסי מטפל - מטופל, הכרת תהליכים לא מודעים - חרדות והגנות).
5.7.2 היקף שעות ההוראה בגישות העוסקות בהיבטים תהליכיים דינמיים – לפחות 150 שעות הוראה (כשליש מתוכניות תלת שנתיות, הקיימות כיום, בהיקף של 180-150 שעות שנתיות).
5.7.3 יינתנו במסגרתם 90 שעות הדרכה ע"י מדריכים מוסמכים ממקצועות הליבה המוכרים על ידי בתי הספר.
5.7.4 יערך תהליך קבלה סלקטיבי וקפדני הכולל המלצות אנשי מקצוע מומחים ממקצועות הליבה וראיונות אישיים, תוך הערכת התאמתם של המועמדים לעיסוק בפסיכותרפיה ודרישה לפסיכותרפיה אישית לפני הקבלה ללימודים או במהלכם.
5.7.5 באתר האיגוד תפורסם מעת לעת רשימה מעודכנת של בתי הספר לפסיכותרפיה המוכרים על ידי האיגוד.
5.8 אדם החפץ להיות חבר בעמותה יגיש לועד בקשה בזו הלשון:
"אני [שם,מקצוע,מען ות.ז.] מבקש להיות חבר בעמותה האגוד הישראלי לפסיכותרפיה,
מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי.
אם אתקבל כחבר בה אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה
הכללית של העמותה".
5.9 ההחלטה בדבר קבלת מבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה לשקול דעתו הבלעדית של הועד.
5.10 הועד בתוספת ועדת הקבלה רשאים להעניק חברות כבוד בעמותה למי שתרמו תרומה רבה בנושא הפסיכותרפיה.
5.11 הועד יכול לקבל "חברים נלווים" שהם מתמחים בפועל בפסיכולוגיה קלינית או בפסיכיאטריה, או מוסמכים בעבודה סוציאלית שהם במהלך לימודים בית ספר מוכר לפסיכותרפיה ולאחר שנה לפחות של עבודה מודרכת במסגרת בריאות הנפש, שלוש שנות עבודה בבריאות הנפש )בלא בית ספר לפסיכותרפיה(. תוקם ועדת חריגים
אשר תטפל בפניות הרלבנטיות ותציג אותן בפני הוועד.

6 .זכויות וחובות של החבר

6.1 חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.
הוא זכאי לבחור ולהבחר לועד ולועדות העמותה.
6.2 חבר יכול להבחר לועד לאחר שנתיים חברות בעמותה.
6.3 חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משרותיה.
6.4 הועד רשאי לקבוע דמי חבר שנתיים שתשלומם יהיה חובה על החברים.
6.5 פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן
חבר/ה עקב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

7 .פקיעת חברות

7.1 החברות בעמותה פוקעת:
7.1.1 בפרישת חבר מן העמותה, הודעת פרישה בכתב תנתן לועד 30 יום מראש.
7.1.2 בהוצאת חבר מן העמותה.
7.2 הוצאה מן העמותה:
הועד בשיתוף ועדת האתיקה רשאים להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
7.2.1 החבר לא שילם לעמותה את המגיע ממנו במשך שנתיים.
7.2.2 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
7.2.3 החבר הורשע בבית משפט בעבירה שיש עמה קלון.
7.3 לא יציע הועד להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים המפורטים בסעיף 2.7 דלעיל (פרט לס"ק 7.2.3 ) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתקון המעוות.

8. מתן הודעות

8.1 הזמנה, דרישה, התראה וכל הודעה של העמותה לחבר, כולל זימון לאסיפה הכללית ותהליך הבחירות, יתבצעו ככל הניתן באמצעות הדואר האלקטרוני, על פי כתובת הדוא"ל של כל חבר הרשומה בפנקס החברים. במקרים חריגים, לפי בקשת חבר, ישלח כל הנ"ל בדואר רגיל אל מענו לפי הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

9 .מוסדות העמותה

9.1 האסיפה הכללית:
9.1.1 יומה,שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי הועד, ובלבד שתתכנס אחת לשנתיים.
9.1.2 אסיפה כללית תכונס ע"י הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
9.1.3 אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד,ותחליט על אישורם.
9.1.4 בחירות לועד חדש יתקיימו אחת לשלוש שנים, באסיפה כללית או ע"י הדואר האלקטרוני. חבר יוכל לשמש בועד לשתי קדנציות רצופות בלבד.
9.1.5 אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו בה לפחות רבע ממספר חברי עמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
9.1.6 לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תתקיים אסיפת החברים יהיה מספרם אשר יהיה.
9.1.7 הועד יכנס אסיפה כללית שלא מן המנין, אם הוא נדרש לעשות זאת ע"י לפחות 10% מחברי העמותה או לפי דרישה בכתב , באמצעות הדואר האלקטרוני של ועדת הבקורת. הדרישה לכנוס אסיפה כללית חייבת לפרט את סדר יומה המוצע.
9.1.8 אסיפה כללית תבחר מזכיר האסיפה, אשר ינהל את פרוטוקול האסיפה.
9.1.9 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק
דורש רוב אחר לקבלתן.
9.2 הועד
9.2.1 מספר חברי הועד יקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות מ-5 חברים.
9.2.2 הועד יכהן מהבחרו ועד שיבחר ועד חדש. חבר בועד היוצא יכול להבחר לועד החדש.
9.2.3 חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לועד.
9.2.4 נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של העמותה כחבר הועד עד לבחירות הקרובות (החבר החדש יהיה החבר אשר לפי רשימת המועמדים בחירות האחרונות קיבל את מירב הקולות לאחר החבר האחרון שנבחר לועד המכהן).
9.2.5 ישיבות הועד: הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, אופן ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
9.2.6 החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. החלטת כל חברי הועד פה אחד יכולה להתקבל גם שלא בישיבת ועד.
9.2.7 הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
9.2.8 הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
9.2.9 הועד יגיש לאסיפה הכללית דו"ח פעילות בכתב אחת לשנתיים.
9.2.10 לא יכהן כחבר הועד מי שאינו חבר העמותה במשך שנתיים לפחות ומי שמשרת את העמותה בשכר.
9.2.11 משך הקדנציה של וועד האיגוד יהיה 3 שנים.
9.2.12 מספר הקדנציות הרצופות לכהן כחבר ועד מוגבל לשתיים.
9.2.13 הועד ימנה רואה חשבון לטיפול במאזן האיגוד.
9.2.14 הועד יבחר 3 חברי העמותה שיהיו ועדת הקבלה.
9.3 גוף מבקר
9.3.1 ועדת הביקורת של העמותה תורכב מ-2 חברים לפחות שיבחרו ע"י האסיפה הכללית

10 .רווחים לאחר פירוק

10.1 במקרה של פרוק העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, יועברו הנכסים שנשארו לידי מוסד צבורי אחר, כמשמעותו בסעיף (2) 9 לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

11 .רווחים ונכסים

11.1 נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

12 .שנוי תקנון

12.1 תקנון העמותה ישונה בהחלטת 2/3 מהחברים או 76% מהנוכחים באסיפה הכללית.
12.2 ההחלטה לשנוי תקנון תובא לדיון לאסיפה הכללית אך ורק לאחר שתאושר ע"י ועד העמותה ועפ"י המלצתו.

תקנון אתיקה מקצועית להורדה

קוד האתיקה המקצועית של פסיכולוגים בישראל להורדה

הצטרפות לרשימת הדיוור

אם אתם אנשי מקצוע המעוניינים ליטול חלק בפעילויות האיגוד ורוצים בקידום מטרותיו, הנכם מוזמנים להרשם כחברים